Općina Nuštar

Dokumenti

2021

Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine Nuštar u 2021. godini ZAKLJUČAK – Izvješće općinskog načelnika o lokacijama i količinama odbačenog otpada IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2020 godinu ZAKLJUČAK - Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar IZVJEŠĆE o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu ZAKLJUČAK - Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade IZVJEŠĆE O IZVRŠETKU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u Općini Nuštar za 2020 godinu ZAKLJUČAK- Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture IZVJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2020. godini ZAKLJUČAK- Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ZAKLJUČAK- Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nuštar za 2020. godinu ODLUKA o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbanog područja Vinkovci

2020

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godine PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu Općine Nuštar PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar k.č.br. 602/12 k.o. Nuštar ANALIZA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NUŠTAR ODLUKA o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Nuštar JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nuštar ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga ODLUKU o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine ODLUKA o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Berića plac“- Marinci ODLUKA o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine ODLUKA o prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“ ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NUŠTAR ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE NUŠTAR ZAKLJUČAK - o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Nuštar ZAKLJUČAK - o lokacijama i količinama odbačenog otpada ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE NUŠTAR ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRODAJU NEKRETNINE ODLUKA o upisu čestice k.č.br 522/2 k.o. Nuštar ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi u neotuđivom vlasništvu Općine Nuštar ODLUKA o prodaji čestica putem javnog natječaja ODLUKA O UPISU ČESTICE k.č.br 522/2 k.o. Nuštar ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU OPĆINE NUŠTAR ODLUKA O PRODAJI ČESTICA PUTEM JAVNOG NATJEČAJA ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI IZVIJEŠĆE o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2019. godini ZAKLJUČAK – o Izviješću općinskog načelnika o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI ODLUKA o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Nuštar PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU NUŠTAR

2017

ODLUKA O UVOĐENJU LED RASVJETE ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Općine Nuštar